OVER ONS

Wie zijn de gezichten achter DIT IS GOEDE ZORG?

Arts Maatschappij + Gezondheid

Marleen begon haar loopbaan als arts in vluchtelingenkampen en mobiele klinieken in Sudan. De ervaringen in het buitenland en de diverse internationale opleidingen kleurde haar beeld op ziekte, gezondheid en samenleven.

Lees meer

Anesthesioloog – intensivist

Nynke heeft veel belangstelling voor duurzaamheid en samenwerking over de grenzen van het eigen vakgebied en instelling heen. Ze draagt vanuit verschillende netwerken bij aan Planetary Health, het verlagen van administratieve lasten voor zorgverleners en het vergroten van het werkplezier.

Lees meer

Arts-Infectieziektebestrijding / forensisch geneeskundige

Na zijn terugkeer van een langdurig verblijf als arts in Azië en Afrika, gelooft hij in de innovatie en creativiteit om ons gezondheidsstelsel 3.0 aan te laten sluiten bij onze gezondheid.

Lees meer

Marcel is (huis)arts en algemeen bestuurslid bij Nederland Zorgt voor Elkaar, een landelijke organisatie die meer dan 1500 woon/zorg initiatieven van inwoners vertegenwoordigt.

Lees meer

Expert Duurzame Inzetbaarheid Zorgprofessionals

Saskia wilde van jongs af aan verpleegkundige worden. Ondertussen is ze opgeleid als HBO-verpleegkundige, wijkverpleegkundige, oncologieverpleegkundige, zorgmanager en (team)coach.

Lees meer

Wat drijft ons?

De uitdagingen die op ons afkomen zijn groot: de vergrijzing, de gevolgen van een ongezonde leefstijl. ‘Zorginfarcten’ door te weinig zorgverleners in een zeer gefragmenteerd zorgstelsel, de klimaatcrisis en overige crises die een beroep doen op ons (al overbelaste) zorgstelsel. De coronacrisis legt pijnpunten bloot.

Ook wij, zorgverleners, willen een bijdrage leveren om de ‘oplossingenstroom’ beter te laten stromen. En we weten dat er niet 1 oplossing is voor deze zeer complexe uitdagingen. We willen bijdragen aan de kwaliteit van leven van zoveel mogelijk Nederlanders. Met mensen in kwetsbare posities in het bijzonder. We maken ons zorgen over mensen die nu onvoldoende worden geholpen in ons super gespecialiseerde, en soms lastig te doorgronden, zorgstelsel. We denken dat dit beter kan, met name door de samenwerking tussen zorgverleners te faciliteren.

We sluiten aan bij de bewegingen rondom “Preventie: voorkomen is beter dan genezen”, “Triple Aim”, “Positieve Gezondheid”, “De juiste zorg op de juiste plek”, “Van nazorg naar voorzorg” en van “Leefstijlgeneeskunde naar zorg voor een gezonde leefomgeving”.

Wat zien we? Er is ruimte nodig voor dialoog, als middel voor goede zorg

Goede zorg wordt geleverd door deskundige en betrokken zorgverleners, uiteraard in samenspraak met de mensen voor wie zij zorgen. Daarbij hebben professionals ruimte nodig. Ruimte om zelf te handelen, ruimte om vanuit hun expertise te mogen adviseren en wellicht het allerbelangrijkste: ruimte voor dialoog. Ruimte om van gedachten te mogen wisselen, om hun beelden te mogen toetsen, gedachten te verrijken en tunnelvisies te beperken.

We zien/ horen behoefte aan meer samenspraak bij professionals die werkzaam zijn bij GGD’en, bij de huis- en ziekenhuisartsen en in het sociaal domein. Men wil tijd nemen voor reflectie: doen we de goede dingen en doen we de dingen zo goed mogelijk? Tegelijkertijd ervaren professionals soms (te) weinig ruimte voor deze gesprekken, of durven zij hun vragen niet te stellen binnen hun beroepsgroepen en instellingen.

In goede dialogen ontstaat ruimte voor meer- en minderheidsstromingen. Door gedurfd te spreken en openhartig te luisteren kan ‘de wijsheid in de groep’ worden aangeboord en benut. Wij zijn ervan overtuigd dat meer ruimte voor professionele conversatie bijdraagt aan goede zorg én aan het behouden van gemotiveerde zorgverleners.

Naast de professionele dialoog is ook de samenspraak met mensen voor wie we zorgen (burgers, klanten of patiënten) bijzonder belangrijk. In die gesprekken willen we ons niet (laten) opsluiten in kolommen, financiële mechanismen, domeinen of sectoren. We kennen in die dialogen maar één belang: dat van de volksgezondheid, inclusief het belang van de mensen voor wie we zorgen. Daarbij is het dé uitdaging om met elkaar een balans te vinden tussen kwaliteit van leven en zorg, zorgkosten en plezier in het werk.

Wat willen we doen?

We zijn gewend om ons (medisch) handelen te onderbouwen met onderzoek, cijfers en wetenschap. Dat laten we niet los. We willen het verrijken met verhalen. Narratieve onderbouwing helpt bij het ontwikkelen van goede zorg.

We hebben twee primaire activiteiten:

  1. Het zichtbaar maken van ‘good practices’ op www.ditisgoedezorg.nl. Een good practice is zorg waar professionals trots op zijn. We selecteren bijvoorbeeld ‘good practices’ waaruit blijkt dat samenwerking tussen zorgverleners meerwaarde oplevert. En ‘good practices’ waaruit de waarde van professionele dialoog zichtbaar wordt.
  2. Het stimuleren en faciliteren van gesprekken tussen zorgverleners.
    Dit kan door middel van ad hoc bijeenkomsten, geaccrediteerde interdisciplinaire intervisiebijeenkomsten en door bij te dragen met kennis over ‘(waarde/toepasbaarheid/ methoden van) dialoog’ in opleidingen van zorgverleners. De bijdragen op de website dienen daarbij als inspiratie voor reflectie en dialoog.

Met wie willen we samenwerken?

Zorgverleners in alle vormen. Aansluitend bij initiatieven die we zien.
Primaire communicatiekanalen vooralsnog: website, LinkedIn, mond-tot-mondreclame

Verwachte resultaten

  • Meer zicht op goede zorg in relatie tot de maatschappelijke opgaves die voor ons liggen
  • Ruimte voor professionele dialoog (als essentieel element van professioneel functioneren), zichtbaar in dialoogbijeenkomsten, bijdragen aan onderwijs en congressen
  • Netwerk van maatschappelijk betrokken professionals/ zorgverleners die elkaar inspireren en samen vormgeven aan ‘het grotere verhaal’ over goede zorg in onze samenleving.